theme

آب شیرین کن : محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس

محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های آب شیرین کن – تصفبه آب  به روش اسمز معکوس RO  باید انجام گیرد تا تعیین شود آیا وجود قابل ملاحظه ای از نمک محلول , بیانگر وجود مشکل احتمالی رسوب گرفتگی در یک سیستم های آب شیرین کن – تصفبه آب  به روش اسمز معکوس RO می باشد یا خیر. روش های محاسبه شده در این بخش از استانداردهای ASTM اتخاذ شده است. برای تعیین پتانسیل رسوب گرفتگی , شما باید محصول یونی  IPc نمک قابل ملاحظه موجود در جریان کنسانتره را با محصول انحلال پذیر  Ksp  نمک تحت شرایط موجود در جریان کنسانتره مقایسه کنید. به طور کلی، اگر IPc <Ksp باشد, دیگر نیازی به اندازه گیری های کنترل رسوب  نخواهد بود.

محصول یونی IP موجود در نمک  AmBn به صورت زیر تعریف می شود

معادله ۱  :        IP = [A] m [B] n

در این جا:

[A]، [B] = غلظت مولی یون های متناظر

برای محدوده غلظت موجود در محسابات سیستم های آب شیرین کن – تصفبه آب  به روش اسمز معکوس RO ، غلظت مول (مول / کیلوگرم) می تواند معادل با غلظت مولی (mol / L) درنظر گرفته شود.

غلظت گونه های یونی در جریان کنسانتره معمولا مشخص نمی باشد، اما می توان آن ها را  به راحتی از طریق  غلظت موجود در جریان خوراک ضرب در  عامل غلظت CF تخمین زد. عامل غلظت از طریق بازیابی Y (بیان شده بصورت اعشاری) بدست خواهد آمد:

آب شیرین کن : محاسبه رسوب گرفتگی

که در آن  پس زنی (عبور ندادن مواد) ۱۰۰٪ فرض می شود.

محصول قابل حل  Ksp به طور کلی بصورت غلظت های مولی بیان می شود و وابسته به قدرت و دمای یونی است که در شکل های این بخش نشان داده شده است.

دما در جریان کنسانتره تقریبا برابر با دما در جریان خوراک است.

قدرت یونی آب خوراک برابر  است با :

آب شیرین کن : محاسبه رسوب گرفتگی

که در آن:

mi = غلظت مولی یون i (مول / کیلوگرم)

zi = بار یونی یون i

در جایی که آنالیز آب بصورت غلظت مولال (یا مولار) داده نشده است، معادله به این صورت تبدیل می شود :

آب شیرین کن : محاسبه رسوب گرفتگی

که در آن:

ci = غلظت یون i بصورت mg / L

MWi = وزن مولکولی یون i

پس از محاسبه قدرت یونی جریان خوراک از طریق معادله ۳، قدرت یونی Ic جریان کنسانتره از معادله زیر بدست می آید:

آب شیرین کن : محاسبه رسوب گرفتگی

با استفاده از قدرت یونی جریان کنسانتره، محصول قابل حل Ksp نمک رسوبی می تواند بدست آید.

نمونه ای از محاسبه قدرت یونی کنسانتره (Ic):

 

آنالیز آب خوراک

قدرت یونی IF    آب خوراک به صورت زیر است :

در صورت بازیابی ۷۵% (بطور مثال) (۷۵/۰ = Y), قدرت یونی کنسانتره به صورت زیر بدست خواهد آمد :

آذر ۲۷, ۱۳۹۷

آب شیرین کن – تصفیه آب RO : محسابات رسوب گرفتگی

آب شیرین کن : محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های آب شیرین کن – […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۷

آب شیرین کن – تصفیه آب : پاکسازی پیشگیرانه و تنظیم متغیرهای اجرایی

آب شیرین کن – تصفیه آب : پاکسازی پیشگیرانه در برخی از برنامه های کاربردی، رسوب گرفتگی با استفاده از پاکسازی پیشگیرانه ممبرین در سیستم های […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۷

آب شیرین کن – تصفیه آب : کنترل رسوب بوسیله سختی گیری با آهک (lime softening)

آب شیرین کن – تصفیه آب :  کنترل رسوب به وسیله سختی گیری با آهک (lime softening) بمنظور کاهش سختی کربنات  در کنترل ایجاد رسوب در […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

آب شیرین کن – تصفیه آب : کنترل رسوب بوسیله دی آلکالیزاسیون با یک رزین تبادل کاتیون اسید ضعیف

آب شیرین کن – تصفیه آب : کنترل رسوب بوسیله دی آلکالیزاسیون با یک رزین تبادل کاتیون اسید ضعیف بطور کلی, دی آلکالیزاسیون (آنتی آلکالیزاسیون) با […]