می 16, 2017

احیای رزین های آنیونی | دستگاه سختی گیر | در کرج

احیای رزین های آنیونی: یکی از علل تولید رزین های آنیونی قوی ، نیاز به حذف سیلیکا از آب های صنعتی است . هرچن که این […]
Buy now