آوریل 13, 2017
آب شیرین کن

آب شیرین کن – تصفیه مقدماتی آب خوراک RO ( اسمز معکوس – اسمزمعکوس )

آب شیرین کن – تصفیه مقدماتی آب خوراک  RO ( اسمز معکوس – اسمزمعکوس ) حدودا نصف هزینه سیستم آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس ( […]
Buy now