theme

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم در آب های دریا

 

 آب دریا

برای آب های بسیار شور با TDS> 10000 mg/l در جریان کنسانتره و برای آب دریا، شاخص پایداری stiff & Davis  (S&DSI)برای بیان پتانسیل رسوب گرفتگی کربنات کلسیم استفاده می شود. داده های مورد نیاز برای محاسبه S & DSI در جریان کنسانتره همانند اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه LSI  می باشند. علاوه بر این، غلظت مولی همه یون ها در محلول خوراک، حداقل غلظت های تمام یون های اصلی (یعنی Ca2 +، Mg2 +، Na +، K +، HCO3-، SO42 و Cl) مورد نیاز خواهد بود.

محاسبات / ۷ /

۱) غلظت کلسیم را در جریان کنسانتره محاسبه کنید,  Cac، به صورت CaCO3 بر حسب mg / L:

۲) قلیائیت را در جریان کنسانتره محاسبه نمایید:  Alkc، به عنوان CaCO3 بر حسب mg / L

۳) قدرت یونی جریان خوراک را محاسبه کنید (If)  :

۴) قدرت یونی جریان کنسانتره (Ic) را محاسبه کنید:

۵) از شکل زیر ، pCa را به عنوان تابعی از Cac و pAlk به عنوان تابع Alkc بدست آورید.  “K” را به عنوان تابعی از قدرت یونی کنسانتره و دمای خوراک بدست آورید.

۶) pH مورد نظر که تحت آن جریان کنسانتره با   CaCO3 (pHs) اشباع شده است را به صورت زیر محاسبه نمایید:

۷) مقدار دی اکسید کربن آزاد (C) را در جریان کنسانتره محاسبه کنید با فرض اینکه غلظت CO2 در کنسانتره برابر با غلظت CO2 در خوراک است: Cc = Cf. غلظت دی اکسید کربن آزاد در محلول خوراکی از شکل زیر به عنوان عملکرد قلیایی و pH محلول خوراک بدست می آید.

pH جریان کنسانتره (pHc) را با استفاده از نسبت قلیایی به CO2 آزاد در کنسانتره  محاسبه نمایید.

در نهایت روش محاسبه شاخص ثبات استیو ودیویس کنسانتره (S & DSIc) به صورت زیر است:

مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم در آب های دریا

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم در آب های دریا    آب دریا برای آب های بسیار شور […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۸

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم    آب شور برای  آب های شور با استفاده از TDS <10,000 […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۷

آب شیرین کن – تصفیه آب RO : محسابات رسوب گرفتگی

آب شیرین کن : محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های آب شیرین کن – […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۷

آب شیرین کن – تصفیه آب : پاکسازی پیشگیرانه و تنظیم متغیرهای اجرایی

آب شیرین کن – تصفیه آب : پاکسازی پیشگیرانه در برخی از برنامه های کاربردی، رسوب گرفتگی با استفاده از پاکسازی پیشگیرانه ممبرین در سیستم های […]