مارس 24, 2017

دبی جریان های عبوری از غشاء های نیمه تروا ( ممبرین یا ممبران ) در سیستم های آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس ( اسمز معکوس )

  شار یا همان فلاکس جریان آب از غشاء های نیمه تراوا (ممبرین یا ممبران ) متناسب با اختلاف فشار اعمال شده و فشار اسمزی بوده […]
Buy now