می 1, 2017

سختی گیر اندازه و ضریب یکنواختی و دانسیته ذرات رزین

سختی گیر رزین های را به صورت دانه های کروی با اندازه ۳۰۰ میکرون تا ۱۲۰۰ میکرون می سازنند . همانند ذرات بستر فیلتر ، برای […]
Buy now