سیستم UV

  مزایای استفاده از سیستم UV (دستگاه ضدعفونی کننده آب)  از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا ۹۹%  ضدعفونی شدن … ادامه خواندن سیستم UV