You are currently viewing طراحی اُسمز معکوس | آب شیرین کن RO | آریا عمران

طراحی اُسمز معکوس | آب شیرین کن RO | آریا عمران

طراحی اُسمز معکوس: فرآیند اُسمز معکوس، شامل پمپ، المنت غشا و اتصالات متفرقه برای لوله کشی است. در بعضی موارد به منظور حداکثر بهره وری از غشایROکه از نظر اقتصادی برای اکثر واحدهای بزرگ مفید است، باید به جزئیات طراحی سیستم توجه بیشتری معطوف کرد. به هر حال، برای حداکثر استفاده از غشا و طولانی نمودن عمر مفید آن که برای سیستم های بزرگ این کار بسیار اقتصادی است باید جزئیات طراحی سیستم به طور کامل مشخص شود.

طراحی اُسمز معکوس | آب شیرین کن RO | آریا عمران

باید موارد خاصی در طراحی ROدر نظر گرفته شود، به طوری که طراحی سیستم اوّلا ، پاسخگوی نیازهای کاربردی آن باشد

و ثانیا، کارایی غشا ، بهینه باشد. معمولا سازندگان غشا، مساوزان خوبی در این زمینه هستند.

در این فصل، بعضی از اُصول پایه گه توسط سازندگان غشا به آن اهمیت داده شده است، به طور خلاصه تشریح می شود.

داشتن اطلاعات اولیه در مورد شرایط طراحی

قبل از طراحی سیستم RO، دانستن نیازها و محدودیت های اساسی آن بسیار مهم است. کیفیت آب محصول، وابستگی بسیار زیادی به کیفیت آب خام دارد

کیفیت آب خوراک واحد RO، احتیاج به سیستم پیش تصفیه برای کاربردهای مهم را الزامی می کند و حتی ممکن است

طراحی واحدRO را تحت تاثیر قرار دهد. آگاهی از دامنه تغییرات وسیع در کیفیت منابع آب خام، شناخت کامل منابع آب

و چگونگی پاسخ به نیازهای کاربردیRO، به طراحی موفق پیش تصفیهRO  و واحدRO کمک خواهد کرد.

طراحی RO

در پارامتر مهم که باید از ابتدا در طراحی RO مد نظر قرار گیرند، دبی آب محصول و کیفیت آن است دبی مورد نیاز آب محصول ، بستگی به این دارد

که برای ذخیره آب محصول آیا از تانک ذخیره آب استفاده می شود یا خیر؟ اگرنه، سیستم RO باید طوری طراحی شود تا قادر به تولید حداکثر مصرف آب باشد.

طراحی اُسمز معکوس | آب شیرین کن RO | آریا عمران

طراحی اُسمز معکوس

اگر از تانک های ذخیره استفاده می شود، طراحیRO باید طوری انجام شود تا پاسخگوی مصرف میانگین باشد، به عبارت دیگر، اگر حجم تانک

ذخیره آب RO به اندازه ای باشد که پاسخگوی حداکثر مصرف، طی روزهای بخصوصی (روزهایی که مصرف آبRO زیاد است) باشد،

در آن صورت طراحی RO را می توان طوری انجام داد که جوابگوی مصرف میانگین باشد.(به تانکهای ذخیره در فصل ۴مراجعه کنید)

کیفیت مورد نیاز آب

با توجه به کیفیت مورد نیاز آب، می توان تعیین کرد که چه نوع غشایی باید مورد استفاده قرار گیرد

و اینکه آیا نیاز به بستر تبادل یونی در پایین دستRO ( برای تصفیه بهتر آب محصولRO) هست یا خیر.

در صورت نیاز اگر اختلاف در دورریز غشایROبین۹۵تا۵/۹۷ درصد باشد، احیای ادواری بستر تعویض یونی دوبرابر خواهد شد.

ابتدا می توان حداقل دبی و حداکثر کیفیت برای آب محصول را طراحی کرد، سپس سایر پارامترها را براساس این دو، انتخاب نمود.

ممکن است مشکلاتی نظیر بزرگی سیستم RO وجود داشته باشد. در طراحی RO، محدودیت اندازه آن در نظر گرفته شده است،

به طوری که انجام کارهای تعمیراتی بر روی آن ها ساده نیست. به عنوان مثال فرض کنید که محفظه های محتوای المنت حلزونی نزدیک

دیوار و یا به صورت عمودی نصب شده باشند، در این صورت ، تعویض المنتها آسان نیست و باید تمام محفظه ها را جابه جا کرد.

اگر دسترسی به تابلوهای ابزار دقیق، پمپها و المنتهای غشا آسان باشد، در این صورت بهتر می توان مشکلات را برطرف نمود.

آب شیرین کن

در منابع ذخیره آب سیستم های RO باید درمورد پارامترهایی نظیر آلودگی آن، تغییر پذیری آن و حتیّ دسترسی به آن، ارزیابی کامل صورت گیرد.

اگر آب مصرفی، مخلوطی از آب پاه و آب های سطحی است، به علت این که هر لحظه ممکن است نسبت آن ها تغییر کند، سیستمRO باید برای بدترین شرایط موجود طراحی شود.

عدم طراحی صحیح بعضی از تجهیزات سیستم توزیع آب شهری و یا کارخانه، موجب می شود که فشار آب به طور ناگهانی تغییر کند.

احتمالا لوله ی آب خوراک و یا شیر یکطرفه به طور صحیح طراحی نشده اند و اندازه ی آن ها کمتر از حدّ معمول است.

(اگر شیر یکطرفه وجود ندارد، باید توسط شهرداری قبل از نصب سیستمRO نصب شود.)

سیستمROنباید با سیستم های آبیاری فضای سبز ساختمان ها برای دسترسی به آب رقابت کند.

دمای آب، تاثیر زیادی بر دبی آب محصول می گذارد. شرایط زمستانی باید در طراحی، مدِّ نظر قرارگیرد .

ممکن است برای افزایش دبی آب محصول، نیاز به نوع خاصی از یک مُبدّل حرارتی باشد

دیدگاهتان را بنویسید