You are currently viewing پیش تصفیه اسمز معکوس | آب شیرین کن RO | آریاعمران

پیش تصفیه اسمز معکوس | آب شیرین کن RO | آریاعمران

پیش تصفیه اسمز معکوس: هدف از پیش تصفیه در اسمز معکوس، افزایش بازدهی و طول عمر المنت های غشایRO است. تجهیزات پیش تصفیه به منظور رسیدن به اهداف زیر طراحی می شوند.

۱-از مناسب بودن کیفیت آب خوراک برای غشای RO اطمینان حاصل شود.

۲-احتمال تشکیل رسوب بر روی غشای RO حذف و یا به حداقل ممکن کاهش داده شود.

۳-شستشوی شیمیایی ادواری غشا به واسطه کاهش پتانسیل گرفتگی جریان آب خوراک کاهش یابد.

پیش تصفیه اسمز معکوس | آب شیرین کن RO | آریاعمران

در ادامه مطلب قبل

سازگاری غشا: اگر انتظار داریم که عمر غشا، طولانی و استفاده از آن مقرون به صرفه باشد

حلالّ و مواد محلول در آن (که در فرآیند اسمز معکوس دخالت دارند)باید با غشاسازگاری داشته باشد .

آب شیرین کن

به منظور بهره برداری موفقیت آمیز از اسمز معکوسRO ، لازم است در صورتی که در آب خوراک،

اجزایی وجود دارند که امکان جذب آن ها بر روی غشاRO به طور عمده وجود دارد و یا هر ماده دیگری

که بتواند وارد ساختمان غشا شود. هر دوی این ترکیب ها باید حذف شوند و در صورتی که این امکان وجود ندارد

باید از غشا با جنس دیگری استفاده شود. متداول ترین مثال این نوع سازگاری ، حذف کلر آزاد

یا کلرامین از آب خوراک غشای پلی امید سیستمRO است. اگر این اجزا از آب خوراک حذف نشوند .

پیش تصفیه اسمز معکوس | آب شیرین کن RO | آریاعمران

پیش بینی می شود که غشای طول عمر کمتری خواهد داشت.

در موارد خاصی، بعضی وقت ها لازم است که عمر غشا کاهش یابد بعضی اوقات حذف آلودگی

از جریان آب خوراک به هیچ وجه امکان پذیر نیست و بنابراین کاهش عمر غشا از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.

سازگاری غشای سلولز استات

غشای سلولز استات بر عکس غشای پلی امیذ ، در مقابل عوامل اکسید کننده

که در اکثر منابع آب شهری وجود دارد، مقاوم است. اگر سیستم های غشای سلولز استات

به آسانی ppm1 کار آزاد موجود در آب خوراک را تحمل می کنند.

غشای پلی امید در مقابل تغیرات زیاد PH از خود مقاومت نشان می دهد ، ولی غشای سلولز استات،

این خصوصیت را ندارد . در بعضی موارد، سلولز استات در آب ، ناپایدار است و به طور پیوسته گروه استیل

را از دست می دهد سرعت این عمل ، هیدرولیز نامیده می شود و بستگی به PH در محدوده مطلوب قرار بگیرد،

عمر این غشا طولانی تر خواهد شد.

کنترل PH به منظور کاهش هیدرولیز

PH اکثر منابع آب بیشتر از ۷ است . از شکل (۲-۲) مشخص می شود که PH مناسب برای کاهش

سرعت هیدرولیز غشا حدود۸/۴ است. اگر غشای از جنس سلولز استات یا PH بیش از ۷ برای مدت

طولانی مورد استفاده بگیرد. احتمال کاهش عمر آن ها وجود دارد.

در اکثر منابع آب، به این دلیل که غلظت یون بی کربنات در جریان تلغیظ شده ،

بیشتر است جریان آب تلغیظ شده دارای PH بیشتری نسبت به آب خوراک است .

به نظر می رسد که المنت هایی که در انتهای سیستم قرار دارند (به عنوان مثال، المنت هایی

که آب دور ریز مراحل اولیه به عنوان آب خوراک آن ها استفاده می شود.) دارای PH بالاتری نسبت

به آب خوراک باشند. در سیستم های RO که بازدهی آن ها  است. معمولا PH آب تلغیظ شده

حدود واحد از PH آب خوراک بیشتر الست . در نتیجه ، کاهش کارآیی غشا به دلیل وابستگی

شدت هیدرولیز به PH ، در المنت های انتهایی سیستم اتفاق خواهد افتاد.(المنت های مرحله دوم و یا سوم)

سیستم CA

معمولاPH مطلوب برای سیستم CA منحصراٌ براساس به حداقل رساندن سرعت هیدرولیز

غشا تعیین نمی شود. برای دست یابی به PH بهینه ۸/۴، احتیاج به این است که تقریبا تمام قلیاییت موجود

در آب به دی اکسید کربن تبدیل شود. غلظت واقعی اسید در آب به غلظت قلیاییت بستگی دارد .

تزریق اسید اضافی بدون وجود قلیاییت به آب ، تاثیر به سزایی در PH آب دارد .

بنابراین، در اکثر موارد کاربرد کنترلPH آب خوراک در حد ۸/۴جهت به حداقل رساندن هیدرولیز غشا غیر ممکن و یا مشکل است.

در اکثر صنایعی که از سستم RO با غشای CA استفاده می کنند. PH آب خوراک آن ها بین ۵۵ تا ۶۵ است.

در حقیقتPH عملیاتی بر اساس محلول نگه داشتن کربنات کلسیم در جریان آب تلغیظ (جلوگیری از رسوب) تنظیم می شود

و بعد از آن ، سرعت هیدرولیز غشا CA مد نظر قرار می گیرد .(صفحه سوم پاراگراف اول )

دیدگاهتان را بنویسید