You are currently viewing کارایی آب شیرین کن | فروش تجهیزات تصفیه آب | آریاعمران

کارایی آب شیرین کن | فروش تجهیزات تصفیه آب | آریاعمران

کارایی آب شیرین کن: استفاده از غشاهای پلی امید به خاطر زیاد بودن آب محصولشان نسبت به سطح عشای آن ها،گسترش یافته اند.غشای پلی امید در ابتدا با آرایش تارهای پوستی(که در مبحث بعدی توضیح داده می شود)مورد استفاده قرار گرفت. ساختمان شیمیایی آن از پلی امید آروماتیک خطی است که به شکل تارهای پوک بسیار ریز،قالب گرفته می شود.

کارایی آب شیرین کن | فروش تجهیزات تصفیه آب | آریاعمران

در ادامه مطلب قبل:

غشای پلی امید که با آرایش حلزونی(بعدا توضیح داده خواهد شد)مورد استفاده قرار می گیرئ

از لایه های نازک پلی امید آروماتیک ساخته شده که به شکل فرعی پلی سولفان با جرم حجم کمی

در آمده است. این نوع خاص از غشاء لایه نازک نامیده می شود. ساختمان شیمیایی این غشاء چلیپایی است

که در مقابل عوامل اکسید کننده مقاومت بیشتری دارد.

غشای پلی امید چیست؟

غشای پلی امید لایه نازک، اساسا دارای شار بیشتری نسبت به سلولز استات است.

آب شیرین کن

این موجب می شود که فشار راهبری سیستم اسمز معکوس برای غشای پلی امید نیمی از فشار غشای سلولز استات باشد

و دفع نمک بهتر صورت پذیرد. این بدان معنا است که یک سیستم RO با استفاده از غشای لایه نازک نیمی از انرژی سیستم RO

با غشای سلولز استات را مصرف می کند.(Psig200در مقابلPsig400) هزینه اولیه دستگاه های سیستم RO با غشای لایه نازک

معمولا به دو دلیل از نوع مشابه آن با غشای سلولزاستات ارزانتر است. هزینه لواه کشی و اتصالات پمپی که Psig200 فشار دارد، کمتر است.

به جهت مطالعه مقاله تصفیه آب کلیک کنید.

سیستم غشای سلولزاستات

همچنان که تشریح شد، سیستم غشای سلولزاستات برای راهبری در Pisg200 قابل طراحی است.

بنابراین، تعداد المنت ها و لوله های مورد نیاز در این فشار دو برابر آنچه که در فشارPsig400 لازم است،

خواهد بود و به علاوه،اتصالات داخلی ، لوله کشی اضافی و اسکلت بزرگتری، مورد نیاز خواهد بودو غلظت نمک در آب محصول حدود دو برابر بیشتر خواهد شد.

کارایی آب شیرین کن | فروش تجهیزات تصفیه آب | آریاعمران

زمانی که غشای پلی امید لایه ی نازک با شار زیاد برای اولین بار در صنایع مورد استفاده قرار گرفت،

راهبری آن ها همچون غشای سلولز استات در Psig 400 صورت می گرفت.

حتی تصور می شد که این کار به سیستم لایه ی نازک این اجازه را می دهد که دوبرابر سیستم سلولز استا،

آب محصول داشته باشد و مقدار نمک در آب محصول هم نصف باشد،ولی گرفتگی غشا به دلیل شار زیاد افزایش محسوسی خواهد داشت.

سازندگان غشا در عوض فروش غشای جدید،ترجیح دادند که با راهبری در فشار پایین ، انرژی ذخیره شود.

متناوب بودن رانش شار اضافی از میان غشا توسط اعمال فشار Psig400 موجب صرف هزینه کمتر در تهیه دستگاه های

اولیه می شود(به عنوان مثال، غشا ومحفظه کمتری لازم است تا همان دبی به دست آید)اما هزینه نگهداری زیاد می شود،

افزایش گرفتگی که ناشی از زیاد بودن شار است موجب می شود که شستشوی شیمیایی و تعویض غشاها زودتر انجام پذیرد.

غشای پلی امید به عوامل اکسید کننده نظیر کلر آزاد یا یُد آزاد، بسیار حساس است.

بدین معنا که اگر در آب خوراک سیستم کلر آزاد وجود دارد باید توسط یک عامل احیا کننده،

نظیر بی سولفیت سدیم، یا با آب خوراک از کربن فیلتر، کلر آزاد از میان برداشته شود.(توجه: با سازنده غشا تماس گرفته شود)

گرفتگی غشا

به محض حذف عامل اکسید کننده از نوع بایوسایدی در آب خوراک، احتمال فعالیت بیولوژیکی و متعاقب آن ،

گرفتگی غشا بیشتر خواهد شد.در مورد بسیاری از آب های سحطی و بعضی از چاه های آب، رشد بیولوژیکی

موجب غیر قابل استفده شدن غشایPA می شود؛ مخوصا اگر از سیستم به تناوب (نوبتی)استفاده شود.

غشای پلی امید لایه ی نازک که غالبا در صنایع تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد، دارای مشخصات بار منفی است.

در بعضی ازمنابع آب،این بار منفی سایر ذرات را که موجب گرفتگی شده اند ، جذب می کند. تنها مواد شیمیایی

که با این بار سازگار هستند باید در تماس با غشا قرار بگیرند. به عنوان مثال، فقط ترسازهای آنیونی باید

برای شستشوی غشای پلی امید آنیونی مورد استفاده قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید